Textures & Patterns - cokielepinski

Going down? The Sheraton, downtown Phoenix, Arizona

1654LFEscalatorsblack and white